سمینار تخصصی ماهیانه 5 تیر ماه انجمن بتن ایران
انجمن بتن ایران با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ، چهار شنبه 5 تیر ماه سال جاری ، سخنرانی تخصصی با عنوان تاثیر کاهش سیمان بر کیفیت بتن را برگزار می نماید.
این سخنرانی توسط آقای دکتر محسن تدین رئیس هیات مدیره انجمن بتن ایران ارائه می گردد.
همچنین مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن بتن ایران (نوبت دوم) برگزار می گردد.
شایان ذکر است: شرکت برای عموم در این سمینار آزاد می باشد