راهنمای قالب بندی ساختمانهای بتن آرمهبه نظر ناشر هر مهندس ناظری که با سازه های بتنی و قالب بندی سروکار دارد باید این کتاب را داشته باشد. در این کتاب علاوه بر آشنایی با روشهای قالب بندی می توانید محاسبات مربوط به طراحی قالب چه برای سازه های معمولی و چه سازه های خاص را فرا گیرید

نام کتاب: راهنمای قالب بندی ساختمانهای بتن آرمه
تهیه کننده: دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
ناشر : نشر توسعه ایران