انواع مجوزها و گواهی ها

منبع: سایت شهرداری تهران - www.tehran.ir

متقاضیان محترم می توانند گواهی های زیر را از مناطق شهرداری درخواست نمایند. 

:: انواع پروانه ساختمان
:: انواع گواهی ساختمان
:: تفکیک و تجمیع اراضی
:: استعلام ها
انواع پروانه ساختمان 

- پروانه بر روی اراضی بایر
- تخریب و نوسازی
- اضافه اشکوب
- توسعه بنا
- تغییرات
- تبدیلات
- تغییر نقشه
- تمدید پروانه، تعویض سقف، تعویض مهندس 

^ بالای صفحهانواع گواهی ساختمان 

- عدم خلاف
- پایان ساختمان
- پایان ساختمان قبل از سال 1349
- تمدید پایان ساختمان
- پایان کار آپارتمانی 

^ بالای صفحه تفکیک و تجمیع اراضی
 

- تفکیک
- افراز
- تجمیع 

^ بالای صفحه استعلام ها


- پاسخ استعلام کسبی
- پاسخ استعلام طرح

^ بالای صفحه