کرمان
آدرس و شماره تلفن مدیریت سازمان مسکن و شهرسازی استان :
تلفن : 2222120 0341
آدرس : کرمان- خ ابن حامد روبروی یخچال

سازمان ها و انجمن ها :
نام : سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمان
وب سایت : www.iseokerman.org
تلفن : -
آدرس : -

نام : تعاونی مسکن اداره کل امور مالیاتی کرمان
وب سایت : www.tmaskan.ir
تلفن : -
آدرس : -

نام : سازمان مسکن وشهرسازی کرمان
وب سایت : www.maskankerman.com
تلفن : -
آدرس : -

نام : سازمان بهسازی و نوسازی شهر کرمان
وب سایت : www.rrok.org
تلفن : 2261442-2261240-2261496
آدرس : کرمان - خیابان امام خمینی - کوچه شماره 14 - فرعی اول سمت راست پلاک 25  INFO@RROK.ORG

شهرداری ها :
شهرداری کرمان
وب سایت : www.kermancity.ir
تلفن : -
آدرس : -

شهرداری بافت
وب سایت : www.baft-city.ker.ir
تلفن : -
آدرس :   شهردار  shahrdar@baft-city.ker.ir
             روابط عمومی  info@baft-city.ker.ir

شهرداری بم
وب سایت : www.bamcity.ir
تلفن : -
آدرس : -

شهرداری شهر بابک
وب سایت : www.shahrbabak-city.ker.ir
تلفن : -
آدرس : mayor_85_bc@yahoo.com

شهرداری زرند
وب سایت : www.zarand.ir
تلفن : 4223294    4222776    4222777
آدرس : -