بيستمين دوره آموزشي تكنولوژي و طرح اختلاط بتن
بيستمين دوره آموزشي تكنولوژي و طرح اخلاط بتن
از تاريخ 20/7/87 لغايت 29/7/87 به مدت 10 روز
از ساعت 8 – 4 بعدازظهر
درمحل مجتمع آموزشي امام صادق (ع) برگزار مي گردد.
مدرس : آقاي دكتر داوود مستوفي نژاد
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان
آخر بعد قبل اول