دوره هاي آموزشي رشته عمران

     دوره هاي آموزشي رشته عمران صلاحيت نظارت

 شماره کد

 عنوان دوره آموزشی

 ساعت دوره

هزينه دوره  

 003

آشنايي با مباني گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان 

 16

48 هزار تومان

 001

اصول عمومي خدمات مهندسي 

 16

48 هزار تومان

 004

 آشنايي با مصالح و فراورده هاي ساختماني

20

60 هزار تومان

 057

 فرايند جوشکاري و بازرسي جوش در ساختمان(عمران)

 24

70 هزار تومان

 005

 نظارت بر اجراي ساختمانهاي فولادي

24 

70 هزار تومان

 


     دوره هاي آموزشي رشته عمران صلاحيت نظارت

 شماره کد

عنوان دوره آموزشی

 ساعت دوره

هزینه دوره

مباحث دوره

001 

 اصول عمومي خدمات مهندسي

 16

 35هزار تومان

 سرفصل ها

 057

 فرايند جوشکاري و بازرسي جوش در ساختمان(عمران) 

 24

45هزار تومان 

  سرفصل ها

003 

آشنايي با مباني گودبرداري و سازه هاي نگهبان  

 16

35هزار تومان 

  سرفصل ها

002 

ايمني و حفاظت کار در حين اجرا  

 24

45هزار تومان  

  سرفصل ها

004

آشنايي با مصالح و فراورده هاي ساختماني

20

45هزار تومان 

  سرفصل ها

001

 اصول عمومي خدمات مهندسي

16

35هزار تومان

  سرفصل ها

 005

نظارت بر اجراي ساختمانهاي فولادي  

 24

45هزار تومان  

سرفصل ها 

آخر بعد قبل اول