دوره هاي آموزشي رشته معماري صلاحيت نظارت و طراحي

     دوره هاي آموزشي رشته معماري صلاحيت نظارت و طراحي

 شماره کد

 عنوان دوره آموزشی

 ساعت دوره

هزينه دوره  

 001

اصول عمومي خدمات مهندسي

 16

48 هزار تومان

 015

آسانسورها و پله هاي برقي

24

70 هزار تومان

020

مصالح و فراورده هاي ساختماني

32

95 هزار تومان

018

طراحي و معماري ساختمانهاي بلند‌مرتبه

 20

60 هزار تومان

017

 الزامات عمومي معماري

20

70 هزار تومان

021

صرفه جويي در مصرف انرژي

24

70 هزار تومان

 


     دوره هاي آموزشي رشته معماري صلاحيت نظارت و طراحي

 شماره کد

عنوان دوره آموزشی

 ساعت دوره

هزینه دوره

مباحث دوره

001 

 اصول عمومي خدمات مهندسي

 16

 35هزار تومان

 سرفصل ها

 031

آسانسورها و پله هاي برقي 

 24

45هزار تومان 

سرفصل ها

020

مصالح و فراورده هاي ساختماني  

 32

60هزار تومان 

سرفصل ها

016

جزئيات و عناصر معماري

32

60هزار تومان  

سرفصل ها

017

الزامات عمومي معماري

20

45هزار تومان 

سرفصل ها

001

اصول عمومي خدمات مهندسي

16

35هزار تومان

سرفصل ها

 021

صرفه جويي در مصرف انرژي  

 24

45هزار تومان  

سرفصل ها

آخر بعد قبل اول