دوره هاي آموزشي رشته عمران صلاحيت محاسبات

دوره هاي آموزشي رشته عمران صلاحيت محاسبات

 شماره کد

 عنوان دوره آموزشی

 ساعت دوره

هزينه دوره  

 008

آشنايي با مباني گودبرداري و سازه هاي نگهبان

 24

70 هزار تومان

 011

نکات ويژه در طراحي و محاسبه سازه هاي بتني

24

70 هزار تومان

014

ساختمانهاي با مصالح بنايي

24

70 هزار تومان

009

بارهاي وارد بر ساختمان

 24

70 هزار تومان

012

 ژئوتکنيک و طراحي پي

24

70 هزار تومان

 


دوره هاي آموزشي رشته عمران صلاحيت محاسبات

 شماره کد

عنوان دوره آموزشی

 ساعت دوره

هزینه دوره

مباحث دوره

008

آشنايي با مباني گودبرداري و سازه هاي نگهبان 

 24

 45هزار تومان

 سرفصل ها

 011

نکات ويژه در طراحي و محاسبه سازه هاي بتني

 24

45هزار تومان 

سرفصل ها

010

نکات ويژه در طراحي و محاسبه سازه هاي فولادي 

 24

45هزار تومان 

سرفصل ها

014

ساختمانهاي با مصالح بنايي

24

45هزار تومان  

سرفصل ها

009

بارهاي وارد بر ساختمان

24

45هزار تومان 

سرفصل ها

012

ژئوتکنيک و طراحي پي

24

35هزار تومان

سرفصل ها


آخر بعد قبل اول